HOME

Oppiminen ja kehittyminen

Keravan Energia - yhtiöiden henkilöstön oppiminen ja kehittyminen

Perehdyttäminen

Perehdyttämisen tavoitteena on tutustuttaa työntekijä tuleviin tehtäviin, ympäristöön ja työolosuhteisiin. Perehdyttäjinä toimivat varsinaisesti perehdyttäjiksi nimetyt henkilöt, työnjohtaja tai esimies sekä muut samaan työryhmään kuuluvat. Yhtiössä on käytössä 4 viikkoinen perehdytysohjelma.

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus on koko työsuhteen aikana tapahtuvaa jatkuvaa koulutusta, jonka tavoitteena on ylläpitää ja lisätä työntekijän valmiutta suoriutua työtehtävistään muuttuvissa olosuhteissa. Täydennyskoulutus liittyy kiinteästi työtehtäviin ja määräytyy yhtiön ja toimintayksikön tavoitteista. Koulutustarpeita arvioidaan jatkuvasti ja koulutusehdotuksen pohjalta tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta. Koulutukseen osallistuminen kirjataan koulutusrekisteriin. Koulutusta järjestetään sekä sisäisenä koulutuksena että osallistumalla ulkopuolisiin koulutustilaisuuksiin. Poliittisiin seminaareihin ja tilaisuuksiin konsernin edustajana ja työaikana ei saa osallistua.

Jatkokoulutus

Jatkokoulutus on työntekijän pätevyyttä lisäävää koulutusta, jonka avulla hän valmentautuu vaativampiin tehtäviin. Yhtiö harkitsee osallistumista työntekijän omaehtoisen jatkokoulutuksen kustannuksiin tapauskohtaisesti.