HOME

Työsuojelu

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

Työsuojelun toimintaohjelma määrittää Keravan Energia –yhtiöiden työsuojelutoiminnan periaatteet ja keskeiset toimintatavat. Työsuojelutoimintaa ohjaavat lainsäädäntö ja sopimukset.

Työturvallisuuslaki (738/2002) perustuu EY:n työympäristödirektiiviin (89/391/ETY). Direktiivi sisältää yleisiä periaatteita, jotka koskevat työssä ilmenevien vaarojen ehkäisemistä, turvallisuuden ja terveyden suojelua sekä vaarojen ja tapaturman aiheuttajien poistamista. Työturvallisuuslaki määrittää mm. työnantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet sekä antaa tarkempia säännöksiä työstä ja työolosuhteista. Lain mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi sellainen toimintaohjelma, joka kattaa työympäristön ja työolojen kehittämistarpeet.

Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (työsuojelun valvontalaki 44/2006) määrittää työsuojelun yhteistoimintaorganisaation ja tehtävät. Sen mukaan työnantajan ja työntekijöiden on oltava yhteistoiminnassa työsuojelua koskevissa asioissa.

TYÖSUOJELUVASTUUN JAKAANTUMINEN KERAVAN  ENERGIA –YHTIÖISSÄ

Keravan Energia –yhtiöissä toimii turvallisuusorganisaatio osana liiketoiminta – ja palveluorganisaatioita. Lisäksi konsernissa toimii lakisääteinen työsuojelutoimikunta, jonka organisaatio on seuraava:

• Erkki Hult, työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja
• Mona Sainio, toimihenkilöiden valtuutettu, sihteeri
• Päivi Koskimies, toimihenkilöiden varavaltuutettu
• Henri Perälahti, työntekijöiden valtuutettu
• Marko Venäläinen, työntekijöiden varavaltuutettu
• Johan Ollberg, asiamies/työntekijät (sähkö)
• Jukka Koponen, asiamies/työntekijät (tuotanto)
• Antti Utunen, asiamies/työntekijät (tuotanto, vara)
• Heikki Hapuli, puheenjohtaja, työnantajan edustaja

TYÖTERVEYSHUOLTO KERAVAN ENERGIA –YHTIÖISSÄ

Keravan Energia –yhtiöiden työterveyshuolto on järjestetty Keravan Lääkärikeskus Aavassa. Työterveyslääkärinä toimii Päivi Strandberg ja työterveyshoitajana Petra Aaltonen.

Työterveyshuollon lakisääteisinä tehtävinä on:
- työterveyshuoltosopimuksen mukaiset tehtävät
- työpaikkaselvitykset
- terveystarkastukset
- työkykyä ylläpitävä toiminta ja kuntoutus
- työpaikkayhteistyö
- työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen

YRITYKSEN SISÄISET TURVALLISUUSOHJEET

Keravan Energia –yhtiöiden turvallisuusohjeet on määritelty laatujärjestelmässä sekä erillisessä turvallisuussuunnitelmassa.

TYÖSUOJELUN JA –TURVALLISUUDEN KOULUTUS

Keravan Energia –yhtiöiden henkilökunta suorittaa pääsääntöisesti työturvallisuuskortin sekä hätäensiavun peruskoulutuksen. Lisäksi työsuojelutoimikunta ylläpitää osaamistaan ajankohtaisilla koulutuksilla.

Lakisääteiset koulutukset hoidetaan liiketoimintojen sisäisesti.

TYÖYMPÄRISTÖN KUVAUS JA KEHITTÄMISTARPEET

Keravan Energia –yhtiöissä osa henkilökunnasta toimii pääasiassa toimistoympäristössä ja osa ulkoilmassa. Ulkoilmassa työskentelevillä on käytössään aina tarpeenmukainen vaatetus.

Työkykyä ylläpitävää toimintaa suoritetaan tarpeen mukaan erilaisilla kuntoutus tms -ohjelmilla. Kuntoutustarpeet ym. määritellään yhdessä työterveyshuollon kanssa.

TYÖOLOJEN SEURANTA

Sairauspoissaoloja seurataan vuositasolla ja niistä raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Työtapaturmien kehittymistä seurataan BSC-matriisin osana neljä kertaa vuodessa (menetetyt henkilötyöpäivät).

Turvallisuushavainnot ja  varsinaiset työtapaturmat käsitellään liiketoimintojen kokouksissa, työsuojelutoimikunnan kokouksissa sekä johtoryhmän kokouksissa.

Fyysisen ja psyykkisen kuormittumisen seuranta on liike- sekä palvelutoimintojen ja työsuojelutoimikunnan vastuulla.

TYÖSUOJELUASIOIDEN HUOMIOONOTTO YRITYKSEN TOIMINNASSA

Keravan Energia –yhtiöissä hoidetaan uuden työntekijän perehdytys toimintaan laatujärjestelmän mukaisella perehdytysohjelmalla.

Kaikkiin tarvittaviin ja mahdollisesti vaaraa aiheuttaviin työkoneisiin ja muihin kohteisiin annetaan kaikille tarvitsijoille asianmukainen perehdytys, joka dokumentoidaan (pätevyyden hankkineet henkilöt).

Työsuojelutoimikunta yhdessä työantajan edustajien kanssa huolehtii työsuojelutoiminnan kehittämisestä ja käytäntöön otosta.

TOIMINTAOHJELMAN SEURANTA JA YLLÄPITO

Työsuojelun toimintaohjelman seurannasta ja ylläpidosta vastaa työsuojelutoimikunta yhdessä turvallisuusjohtajan kanssa.