HOME

Ympäristö

KERAVAN ENERGIAN YMPÄRISTÖ - JA LAATUPOLITIIKKA 

Huolehdimme asiakkaidemme energiakysynnän tyydyttämisestä mahdollisimman häiriöttömästi korkealaatuisilla energiatuotteilla ja hyvällä palvelulla. Täytämme omistajien tuottovaatimukset tehokkaalla ja ajanmukaisella toiminnalla.

Toimitamme vertailuyhtiöihin nähden edullista energiaa asiakkaillemme.

Käytämme toiminnassamme ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavia ratkaisuja taloudellisten resurssien puitteissa. Kannustamme ja opastamme asiakkaitamme energiansäästöön samoin kuin omassa toiminnassamme toteutamme säästöä tuottavia menetelmiä ja toimintatapoja. Panostamme tuotannossamme uusiutuvan energian käyttöön joko rakentamalla omia tuotantoyksiköitä tai yhteisyritysten kautta. Huomioimme johtoverkkojen sijoittelussa ja rakenteissa ympäristön vaatimukset tarkoituksenmukaisella tavalla. Sitoudumme toimintamme aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä jatkuvaan parantamiseen niin ympäristö- kuin laatuasioissa. Huolehdimme, että organisaatiossamme on jatkuvasti tiedossa toimintaamme kohdistuvat lakisääteiset vaatimukset, joiden noudattamiseen sitoudumme.

Vaalimme paikallisuutta ja asiakaskeskeisyyttä, hoidamme toimitukset oikea-aikaisesti ja luotettavasti. Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja parannamme toimintaamme asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi.

Huolehdimme henkilöstömme ammattitaidosta ja pätevyydestä sekä varaamme toimintaamme tarkoituksenmukaiset ja riittävät resurssit. Tuemme tiimityötä toiminnan kehittämiseksi ja hyödynnämme ulkoisia palveluita mahdollisuuksien mukaan.

Tiedotamme sidosryhmillemme säännöllisesti ympäristöasioidemme tason ja edellytämme toimittajiltamme laadukasta ja ympäristön huomioon ottavaa toimintaa.

YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT JA -TAVOITTEET

Päämääränämme on toiminnastamme aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen ja ehkäiseminen. Käytämme tehokkaammin toiminnassamme tarvittavia materiaaleja ja  polttoaineita sekä tehostamme jätelajittelua. Kiinnitämme erityishuomiota ympäristövahinkojen ehkäisyyn, minimoimalla öljyvuotoriskit, estämällä vaarallisten aineiden pääsyn maaperään ja varautumalla hätätilanteisiin. Energiantuotannossa teemme jatkuvaa työtä tuotannon hyötysuhteen parantamiseksi sekä ilmanpäästöjen vähentämiseksi.
 
 Pyrimme parantamaan toimialueemme viihtyvyyttä minimoimalla kaukolämpö- ja maakaasuverkkojen sekä sähköverkon rakentamisesta ulkopuolisille aiheutuvia haittoja. Kiinnitämme huomiota omien työpisteiden siisteyteen ja viihtyvyyteen. Tehostamme viestintää ja tiedotusta asiakkaillemme järkevästä energian käytöstä sekä lisäämme henkilöstömme ympäristötietoisuutta.

 Päätavoitteemme ovat:

  • Luonnonvarojen tehokkaampi käyttö
  • Ympäristövahinkojen ehkäisy
  • Ilmanpäästöjen vähentäminen
  • Toimialueen ja toimipisteiden viihtyvyyden parantaminen
  •  Avoimen tiedonkulun ja henkilöstön ympäristötietouden edistäminen